Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe, anderzijds is er een (dreigend) tekort aan verpleegkundigen en ervaren deze een hoge werkdruk en arbeidsbelasting. De kloof tussen vraag en aanbod in de zorgsector geraakt op dit moment niet gedicht. 

Tal van technologische ontwikkelingen en mogelijkheden bieden zowel ondersteuning aan ouderen als aan zorgverstrekkers. Implementatie van technologie in de zorg leidt tot meer comfort, nieuwe zorgmogelijkheden en meer efficiëntie en kwaliteit in de zorg.

Het ontbreken van dagstructuur is een veelvoorkomende zorgnood. Het doel van dit project is om door middel van technologie en artificiële intelligentie de verpleegkundige zorg te faciliteren in het kader van een goede dagstructuur voor ouderen.

Middels literatuuronderzoek en veldstudie wordt een overzicht gemaakt van technologieën en AI modellen en hun mogelijkheden om de dagstructuur te stimuleren in de eerstelijnszorg.

Door middel van focusgroepen met verpleegkundigen wordt een overzicht gemaakt van relevante patronen in de dagstructuur en de hieraan gerelateerde verpleegkundige problemen en interventies. Verder wordt geïnventariseerd op welke manier de verpleegkundige feedback wil ontvangen over de analyses van de gemonitorde patronen.

Twee concrete cases worden uitgewerkt waarin gemonitorde patronen, verpleegproblemen en interventies aan elkaar gelinkt worden. Deze cases worden geïntegreerd in het prototype van een systeem om dagstructuur te stimuleren, gebruikmakend van Al. Dit prototype zal geïnstalleerd en getest worden met verpleegkundigen in het UD Woonlabo.

Middels een richtlijnenbundel worden de resultaten gedissemineerd naar bedrijven, zorginstellingen en verpleegkundigen, om zo de ontwikkeling, implementatie en het gebruik van technologieën om de dagstructuur te stimuleren te verbeteren.

PROJECT INFORMATIE

Projectpromotor:Ryanne Lemmens

Startdatum – einddatum:21/9/2020 – 17/9/2023

Medewerkers: Jorina Reekmans, Tim Dupont